Skip to main content

歡迎加入成為 Domain-Driven Design TW Conference 的夥伴

21 年我們的年會有近 400 多人參與,總計 20 場演講 + 2 場全日工作坊,而觀衆滿意度爲 4.7/5!

  • 44% RD 工程師
  • 25% IT 人員
  • 10% RD 經理
  • 8% IT 經理
  • 37% 物流業
  • 28% 金融業
  • 16% IT 業

誠摯邀請您加入我們的行列,這會是您品牌形象絕佳的曝光機會!

👉
Join Us
as a Sponsor
👈